Uw privacy, ons beleid

In az Sint-Blasius stellen we alles in het werk om de privacy van onze patiënten en hun familieleden te beschermen. Alle artsen en medewerkers zijn gebonden aan onze privacy gedragscode.
Ook bij de verwerking van persoonsgegevens hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten u kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens:

 • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we uw persoonsgegevens aanwenden.
 • Het ziekenhuis zal uw gegevens enkel (her-)gebruiken voor een doel waarvoor we ze hebben verzameld.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.
 • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis is samen met haar artsen verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wilt u meer informatie hierover? Contacteer de 'functionaris voor de gegevensbescherming' via privacy@azsintblasius.be.

Vindt u dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste manier respecteert? U heeft het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Patiëntenzorg

Het ziekenhuis verleent dagelijks patiëntenzorg aan honderden mensen.
Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van -medische, paramedische of verpleegkundige- zorg of behandelingen.
Het is van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenzorg?

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger)
 • gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit
 • nationaal identificatienummer waaronder het rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, …
 • gegevens over uw gezondheid, zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling
 • psychische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • eventueel gegevens over uw gezins- en familieleden (enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening)
 • gegevens over opleiding en vorming (indien relevant voor de zorgverlening)
 • eventueel geluids- of beeldopnamen (indien noodzakelijk voor de zorgverlening).

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg.
We verzamelen de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat (een overeenkomst)
- omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn,
- omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of
- op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met de bewaring en verzameling.
Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan u gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over u hebben, vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, bijvoorbeeld:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …)
  of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)
  of
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Indien u hebt toegestemd met het elektronisch delen van uw gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen extern behandelende zorgverleners uw patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.

Meer weten over het delen van gezondheidsgegevens? Ga naar www.patientenconsent.be

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We zijn wettelijk verplicht om uw patiëntendossier 30 jaar te bewaren.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Patiëntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we in het kader van patiëntenadministratie?

We zijn wettelijk verplicht om uw patiëntendossier 30 jaar te bewaren.
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard:

 • identificatiegegevens
 • nationaal identificatienummer zoals het rijksregisternummer
 • mutualiteitsgegevens
 • gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
 • eventueel gegevens over een bewindvoerder, familieleden
 • eventueel financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van uw behandelovereenkomst met het ziekenhuis omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis).
Gegevens over uw gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.
In geval van wanbetaling worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Patiëntenregistratie

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenregistratie?

Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:

 • identificatiegegevens
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat …)
 • mutualiteitsgegevens
 • gegevens over uw gezondheid, waaronder medische- en verblijfsgegevens …
 • psychiatrische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden.

Veel van de gegevens staan reeds in uw patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis hebt gekregen MyNexuzHealth of via MijnGezondheid. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met:

 • sociale zekerheidsinstanties
 • andere overheidsdiensten.

Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan u linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten bij

 • het ontslag uit het ziekenhuis
 • informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten
 • opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …)
 • financieel-administratieve aangelegenheden, bijvoorbeeld aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.)

De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning.

Om dit mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van sociale zorg?

De dienst patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • financiële gegevens
 • familieleden/vertrouwenspersonen
 • gegevens over opleiding en beroep
 • gegevens over uw spreektaal
 • gerechtelijke gegevens

We verzamelen deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan u als patiënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

De dienst patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om u adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan uw sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De dienst patiëntenbegeleiding staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden uw gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • externe zorg- en/of hulpverlener(s), bijvoorbeeld huisarts, thuisverpleegkundige, woon-zorgcentrum, revalidatiecentrum ...
 • mantelzorgers
 • overheidsdiensten zoals het OCMW of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • mutualiteit
 • diensten voor levenseinde

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in uw patiëntendossier, zodat die gegevens net zoals je patiëntendossier, 30 jaar worden bewaard. Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om  adequate sociale zorg te verlenen.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Klachtenregistratie

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van klachtenregistratie?

In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens:

 • identificatiegegevens
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • eventueel financiële gegevens
 • eventueel gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst)
- omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is
- omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen
- of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.
Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • de zorgverlener over wie de klacht gaat
 • een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat, …)
 • een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Wetenschappelijk onderzoek

Het ziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens over u:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • gezondheidsgegevens
 • genetische gegevens
 • biometrische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling.

Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van uw behandeling in het ziekenhuis. uw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in uw patiëntendossier beschikbaar is. We verzamelen dan uw gegevens op grond van uw deelname aan de klinische studie (waarvoor u een overeenkomst ondertekent), omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitaal belang of op grond van uw toestemming. De verwerking van uw gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever uw directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet kent: uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, …

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het ziekenhuis ook gehanteerd voor de andere studies.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Camerabeveiliging

Het ziekenhuis heeft op bepaalde plaatsen van de campussen/ziekenhuizen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid op onze campussen te garanderen.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van camerabeveiliging?

De camera’s maken beelden van bepaalde plaatsen van het ziekenhuis, waarbij het mogelijk is dat u als bezoeker/patiënt aan het ziekenhuis ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis plaatst camera’s met het oog op de bescherming van uw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ziekenhuis. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard. 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De beeldopnamen worden 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).

Wat zijn uw privacy-rechten?

Parkingbeheer - nummerplaatherkenning

Voor de toegang tot en het verlaten van de parking werkt het ziekenhuis met nummerplaatherkenning. Dit wil zeggen dat uw nummerplaat geregistreerd wordt bij het binnenrijden van de parking zodat, wanneer u betaald heeft, de slagboom automatisch opengaat wanneer u de parking wil uitrijden. U hoeft uw parkeerticket dus niet meer aan te bieden bij het uitrijden van de parking. 

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw gebruik van de parking?

 • identificatiegegevens (nummerplaat)
 • tijdstip in en uitrijden parking
 • validatie van het ticket

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis heeft er voor gekozen om voor het parkingbeheer te werken met nummerplaatherkenning. We verzamelen uw gegevens dan ook om dit in de praktijk te kunnen brengen. Deze gegevens worden verzameld en bewaard op grond van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens die verzameld worden in het kader van de nummerplaatherkenning worden 30 dagen bewaard.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Bezoek aan de websites van het ziekenhuis

Het ziekenhuis heeft verschillende websites waarop u informatie over de dienstverlening van het ziekenhuis kan vinden.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van je bezoek aan de website?

Als u onze websites bezoekt, dan verwerken wij volgende gegevens:

Concreet welke persoonsgegevens (IP-adres, …) – wat als verzamelterm cookies heeft.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie aan u wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies
  Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.
 • Social media plug-in cookies
  Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken, krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De functionele cookies blijven 1 dag bewaard, de analytische cookies blijven tot maximaal 24 maanden na uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. U kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Wifi-netwerk van het ziekenhuis

Bij uw bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van het ziekenhuis.

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw gebruik van de wifi?

Wanneer u gebruik maakt van het ziekenhuis Wifi-netwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

 • identificatienummer van uw toestel

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Extra Vragen

Indien u nog vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

via e-mail: privacy@azsintblasius.be
of via de post: az Sint-Blasius tav DPO, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde